Dern kommunalt vedtagede ramme Klik her

BÅRING SFO MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE

Sammenhæng

Overordnet beskrivelse af den givne SFO med rids af hverdagen for at give forældre og andre interessenter indblik i de enkelte SFO’er indeholdende fakta om lokaler, antal børn og medarbejdere.

 

Båring Sfo er en del af Båring.

Vi har 60-75 børn

Vi er 5 fastansatte og vi har tæt samarbejde med skole, børnehus og lokalområdet.

Vores rammer er tæt forbundet med multisal, sportsplads og i øvrigt stort udeareal.

I vores struktur åbner vi sammen med børnehuset som vi ligeledes feriesampasser med.

Vi er en funktionsopdelt SFO med værksteder i f.eks. hal, svømning og kreativ værksted.

Vi bruger årstidernes skiftende temaer og øvrige temaer med relevans børnenes interesser og udviklingstrin.

Vi inviterer forældre og foreningsliv med i vores temaer og aktiviteter.

 

Mål

Mål fra den overordnede ramme indsættes enkeltvis.

F.eks.: ’Helhed mellem skoletid og fritidsdel’

Hvad vil vi gerne opnå?

 

Skabe Helhed og sammenhæng ml. skole og fritidsdel og daginst.

Balance mellem fri leg og voksen org. akt.

Udvikling af individuelle og soc. kompetencer

Udvikle gode børnefællesskaber

Leg, bevægelse og sundhed som naturlig af børnenes hverdag.

Præsenterer børn for andre læringsrum

Fremme nysgerrighed og lyst til eksperimentering.

Forældresamarbejde og kommunikation

Fælles identitet med kommunens SFO,er

Tværfaglighed og vidensdeling på tværs af SFOér

 

Tegn

Hvordan kan vi se, at det lykkedes med dette mål?

 

F.eks.: ’ At børnene finder ro og tryghed i at vide hvad de skal, og kan gå direkte i gang med aktiviteten fremfor at bruge den første SFO-tid til selv at afsøge muligheder’. ’At børnene er lyttende og interesseret i at høre om eftermiddagens aktiviteter’.

Helhed og sammenhæng: Børnene kender hele universet og er trygge ved og kan bruge alle voksne

Balance: Vi vil gerne opleve alle vores børn, er i stand til at deltage i vores strukturerede aktiviteter og at de har redskaber til selv at tage initiativ i legene.

Udvikling af børnefælleskaber:

At børnene behandler deres kammerater som de gerne selv vil behandles.

Alle børn har mulighed for og tør deltage på lige fod i fællesskabet.

Leg, bevægelse og sundhed:

Børnene viser at de har brug for et fristed til at lege.

Børnene giver hinanden plads og fordeler sig i værksteder og aktiviteter.

Børnene har lyst til at øve det de har lært i springgymnastik.

De deltager i baner vi bygger og de råber yeah når vi kører mooncars.

Børnene spiser morgenmad i SFO

Vi spiser medbragt eftermiddagsmad.

 

 

Andre læringsrum og nysgerrig kreativitet:

Vi har synligt sakse, papir, karton og blyanter fremme i SFO basisrummet altid.

Vi har legorum med konstruktionsmligheder.

Puderum/ Dukkekrog/Spil/ Pc Værksted/ AULA rum/ Storskærm / Trappe repos bruges af alle i nye og eksperimenterende tilgange.

Forældresamarbejde og kommunikation:

Vores forældre kommer selv og indgår i dialog.

Forældre svarer på diverse opfordringer på tilmeldinger.

Forældre besked i SFO tabulex.

Forældre deltager og spørger nysgerrigt i vores SFO.

Vi oplever gensidig respekt.

Fælles SFO identitet:

Vi medarbejdere kan hente viden og inspiration fra SFO kolleger.

Børnene oplever at SFO er et sted med masser af muligheder og fællesskaber.

Et sted hvor man gerne må en masse ting og man selv har indflydelse på aktiviteterne

Tværfaglighed og vidensdeling:

Vi trækker på viden om fælles indsatser omkring børnene fra skoledelen og børnehaven, børnene har en sammenhængende dag ligegyldigt hvilke voksne, der er til stede.

.

 

 

 

 

 

Tiltag/Praksisfortælling/Indholdsbeskrivelse:

Hos os betyder det i praksis at….

 

F.eks.: ’Hos os betyder helhed mellem skoletid og fritidsdel i praksis, at hver dag når skoledagen slutter, så går en SFO-medarbejder ind i den enkelte klasse og får overlap omkring børnenes skoledag med den pågældende lærer, og krydser derefter ind til SFO, hvor dagens aktiviteter fortælles for børnene’.

 

Hvordan understøtter vi denne praksis? Vi skal…

 

F.eks.: ’ Vi skal udarbejde en struktur omkring overgangen med skole og SFO, der sikrer information om det, der skal ske, og de muligheder, som børnene har’.

Helhed mellem skoletid og fritidsdel: Hos os oplever børnene at de voksne der arbejder i SFO også er en del af skoledagen. Ligeledes kendes de voksne fra den dag børnene starter i vuggestue i børneuniverset.

Balance: Vores værksteder veksler imellem voksenstyrede aktiviteter og børnenes initiativer.

 

 

Udvikling af børnefælleskaber:Vi er ikke holdopdelt i vores værksteder og der derfor muligheder for venskaber udvikler sig på tværs af årgangene.

Individuelle og sociale kompetencer: Vi forsøger at skabe værksteder og legemiljøer der fordre deltagelsesmuligheder for alle børn.

Leg, bevægelse og sundhed:

Vores hal og udenomsarealer opfordre til børnene bevæger sig mest muligt. Vi har skov, bakker, bandebane etc… Vi serverer et sundt morgenmads tilbud.

Andre læringsrum og nysgerrig kreativitet: Vi bruger i perioder utraditionelle materialer i vores kreativ værksted. Vi arrangerer f.eks. SFO tur til Bowling center og besøger lokal fodboldklubben.

Forældresamarbejde og kommunikation:

SFO har udarbejdet sammen med forældrebestyrelsen principper for SFOs virksomhed. SFO benytter digital kommunikationsplatform. Forældre deltager som hjælpere i vores arrangementer.

 

Fælles SFO identitet:

Vi sampasser på tværs af vores SFOér sammen med Nr. Åby.

Vi går til fælles temamøder med alle SFOér

Tidlig SFO besøger Nr. Åby Tidlig SFO

Vi understøtter de naturligt opståede børnefællesskaber. Vi hjælper på vej med de individuelle legeaftaler, hvor børnene har mulighed for at ringe hjem for at tage kammerater med hjem på besøg.

Vi har god balance mellem fællesaktiviteter og individuelle behov.

Vi har programsatte værkstedsaktiviteter.

Tværfaglighed og vidensdeling:

Vi snakker daglig sammen i børneuniverset både for sparring og inspiration. Desuden deltager vi altid i KT og Tværfaglige møder, ligesom vi benytter os af andre fagpersoner.

 

 

 

 

 

 

Evaluering

Hvordan kan vi udvikle på praksis, rammer eller læringsmiljø?

 

Evaluering hvert andet år på opstillede mål og praksis.

F.eks.: ’Vi vil tilstræbe, at det er den samme SFO-voksen der overlapper fra skole til SFO i den enkelte klasse, da vi tænker, at det vil skabe bedre helhed for den enkelte klasse og lærere omkring’.

 

Vi evaluerer løbende SFOens praksis på p-møder.med og amir møder og i fællesbestyrelsen.

Vi evaluerer i fælleskab med forældre, lærer og pædagoger omkring forskellige tiltag i børnemiljøerne.

 

 

 

 

 

 

 

Fælles arrangementer for SFO’er i Middelfart Kommune:

 

  • SFO festival eller Fritter OL kan fx afholdes ved:
  •  
   • Fælles arrangement for de ’store’ (3. klasse)
 •  

   • Fjelsted Fælled
  • Tusindårlegeparken, Nørre Aaby http://www.tusindaarslegeparken.dk/
   • Arealet ved Vejlby Fed Camping
   • Føns
   • Grønne områder ved Ejby Hallen
   • Indslev-Tårup Forsamlingshus